سطوح خدمات

اهم سرویس های قابل ارائه در قطارهای پنج ستاره فدک عبارتند از: