همایش متصدیان فروش قطارهای فدک

 

شرکت ریل پرداز نوآفرین (مالک و بهره بردار قطارهای پنج ستاره فدک) اقدام به برگزاری همایش متصدیان فروش بلیت های قطار های فدک با محوریت آشنایی با تمایزات و امکانات و بازاریابی قطارهای فدک نمود