سفر جناب آقای عیسی رضایی مدیرعامل محترم موسسه مالی اعتباری کوثر با قطار پنج ستاره فدک

روز چهارشنبه مورخ 95.3.12 جناب آقای عیسی رضایی، مدیر عامل محترم موسسه مالی و اعتباری کوثر به اتفاق خانواده ضمن بازدید از قطار پنج ستاره فدک جهت زیارت حرم رضوی با قطار های پنج ستاره فدک عازم مشهد مقدس گردید