افتتاح رام ششم قطارهای فدک از نیمه اول مردادماه

با افتتاح رام ششم قطارهای پنج ستاره فدک از اوایل مردادماه در مسیر تهران-مشهد 8 سالن 10 کوپه ای، هرکوپه به ظرفیت 4 نفر مسافر به ظرفیت مسافربری  ریلی کشور افزوده می گردد