جشنواره هفتگی فروش در شهریورماه

جشنواره هفتگی فروش در شهریورماه:

  • 4 قطعه نیم‌سکه در هر هفته به قید قرعه به دو آژانس از 20 آژانس برتر (اپراتور فروش و مدیرعامل محترم هر کدام یک قطعه نیم‌سکه)
  • 6 قطعه نیم‌سکه در هر هفته به قید قرعه به سه آژانس بر اساس امتیاز اکتسابی (هر 4 بلیت 1 امتیاز) در بین کلیه فروشندگان آژانس (اپراتور فروش و مدیرعامل محترم هر کدام یک قعطه نیم‌سکه)