1- مشخصات شاکی

بله
خیر
2- مشخصات سفر و شرح نقص

3 - مشکل

4- طبقه بندی مشکل

اطلاع رسانی
خدمات جانبی
طراحی و رنگ بندی
خدمات ایستگاهی
نظافت
موارد فنی
قیمت گذاری
رفاهی و سرگرمی
خدمات پذیرایی و کارکنان
بازاریابی و ارتباط با مشتری
سیر و حرکت