معیار رضایت
خیلی راضی
راضی
متوسط
ناراضی
خیلی ناراضی