برای میزبانی آموزش دیده‌ایم

مهمان نوازی سنت فدک است ...

میزبانــی در قطارهای 5 ستاره فــدک یک اصل سازمانی و رقابتــی محســوب می شــود. مهمانــداران این قطار لوکس در آغــاز ســفر، در کنــار درب ورودی ســالن در انتظــار شــما هســتند تــا بــا خوشــروییی بــه شــما خوش آمــد گوینــد و بــا احتــرام و تواضــع شــما را راهنمایــی کننــد. فضــای کوپــه دراختیــار شماســت و مهماندار تنهــا در صــورت درخواســت در مــوارد ضروری حضور پیــدا خواهــد کــرد تــا حریــم شــخصی شــما حفظ گــردد. مهماندارانقطارهای 5 ستاره فــدک با متانت و احتــرام  درخواســت هــای شــما را با  ارائــه ســرویس 5 ستاره  بــدون کم و کاســت انجــام خواهنــد داد. فدک ســنت میهمــان نــوازی ایرانــی را  بــخوبی اجــرا می کنــد تــا شــما ســفری خــوش را تجربه نمایــد .

 

با خرید بلیط قطارهای 5ستاره فدک سفری منحصر به فرد را تجربه کنید

مهمانداری قطارهای فدک
مهماندار قطار فدک

ویژگی های منحصر به فرد کارکنان فدک

  • تدوین مدل شایستگی اختصاصی برای کارکنان کلیدی
  • بهره گیری از روشهای نوین در شناسایی و جذب افراد مستعد با استفاده از رویکردهای نوین مانند کانون ارزیابی و ابزارهای مبتنی بر شبیه سازی
  • استفاده از کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی 
  • آموزش کارکنان به دو زبان (عربی و انگلیسی)
  • ارائه آموزش ها با استفاده از جدیدترین روش های آموزشی به صورت تئوری و عملی
  • ارائه آموزش‌های پیشرفته پذیرایی و تشریفات به پرسنل داخل قطار توسط شرکت اتریشی(DON)