اخذ گواهینامه بین المللی GCاخذ گواهینامه بین المللی GC در حوزه تعالی سازمانی مسافری ریلی توسط  شرکت ریل پرداز  

نوآفرین (مالک و بهره بردار قطارهای فدک)