دوشنبه 1397/08/28 ساعت 06:45

اخذ گواهینامه بین المللی GCاخذ گواهینامه بین المللی GC در حوزه تعالی سازمانی مسافری ریلی توسط  شرکت ریل پرداز  

نوآفرین (مالک و بهره بردار قطارهای فدک)